5 käytännön askelta uudenlaiseen turvallisuuskulttuuriin

5 käytännön askelta uudenlaiseen turvallisuuskulttuuriin

EcoOnline Blogi

Ison-Britannian työturvallisuusviranomaisen mukaan organisaation turvallisuuskulttuuri on yksilöiden ja ryhmän arvojen, asenteiden, käsitysten, osaamisten ja käyttäytymismallien tuote; nämä määrittävät organisaation sitoutumisen työturvallisuuden hallintaan sekä työturvallisuusjohtamisen tavan ja tehokkuuden. Kulttuuri on näkyvää ja näkymätöntä, virallista ja epävirallista. Yksinkertaisemmin ilmaistuna turvallisuuskulttuuri on sitä, miten asiat tehdään työpaikalla.

 

Lataa opas 7 askeleesta kohti turvallista kulttuuria  

 

Organisaation turvallisuuskulttuurin muuttaminen voi olla haasteellista ja monimutkaista. Turvallisuuskulttuuri on kuitenkin yrityksen kokonaisvaltaisten terveys- ja turvallisuuskäytäntöjen perusta ja ehdoton edellytys kaikkien terveys- ja turvallisuustavoitteiden saavuttamiselle. Tämän vuoksi organisaation on pyrittävä muuttamaan työntekijöiden asenteita, käyttäytymistä ja normeja.

 

1. Sitoutuminen ja viestintä 

 

Sekä turvallisuuteen sitoutuminen että viestintä ovat onnistuneen ja positiivisen turvallisuuskulttuurin kulmakiviä. Sitoutuminen turvalliseen toimintaan lähtee yrityksen ylimmästä johdosta. Asiaa kannattaa lähestyä faktojen ja tilastojen kautta. Esitä ylimmälle johdolle konkreettisia hyötyjä, jotta he näkevät, mitä turvallisuuteen sijoittaminen tuottaa: esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointia, vähemmän poissaoloja, parempi organisaatioimago, parempaa raportointia ja selkeämmän kuvan nykytilanteesta sekä lopulta sujuvampaa toimintaa. Aseta selkeitä ja saavutettavia tavoitteita. Ihanteellisinta olisi sitoutuminen 0 tapaturmaa -tavoitteeseen suhteen kaikissa toiminnoissa, ja lupaus siitä, että yritys tekee kaikkensa, jotta työntekijöiden ja urakoitsijoiden työpäivät olisivat turvallisia. Johtavassa asemassa oleville on kerrottava selkeästi, mitä organisaation tavoitteesiin sitoutuminen heiltä edellyttää, jotta tavoitteet alkavat elää osana organisaation toimintaa ja kulttuuria. Tämä on osa esimerkillä johtamista.

Kaikki tasot kattava viestintä voi auttaa siirtymään turvallisempaan työkulttuuriin. Yksi hyvä tapa lisätä turvallisuusviestintää on säännöllisten turvallisuustietoiskujen pitäminen oman alanne ajankohtaisista turvallisuusuutisista. Tosielämän esimerkit huonon turvallisuuskulttuurin seurauksista saattavat hyvinkin avata työntekijöiden silmiä. Kun vielä yrityksen turvallisuusohjeet ovat kaikkien työntekijöiden helposti saatavilla digitaalisesti, on esimerkkien läpi käynti ja yrityksen omien turvallisuuskäytäntöjen kertaus helpompaa osana tietoiskuja. Myös johdon tulisi osallistua turvallisuustietoiskuihin, jotta jokainen organisaatiossa näkee asian tärkeyden ja arvostuksen.

 

2. Esimerkillä johtaminen  

 

Esimerkin näyttäminen on äärimmäisen tärkeää: noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä ja kannusta työntekijöitä toimimaan samoin. Jos johto sitoutuu turvallisuuteen, myös työntekijät tekevät samoin. Työntekijöiden sitouttaminen on positiivisen turvallisuuskulttuurin edellytys. Myös selkeä vastuunjako auttaa edistämään turvallisuuskulttuuria. Kun työturvallisuustoimenpiteillä on vastuuhenkilöt, esimerkillä johtaminen on helpompaa. Esimerkillä johtamista ovat muun muassa kriisinhallintataidot ja kriiseistä oppiminen vahvan turvallisuuskulttuurin avulla.

Vahvan turvallisuuskulttuurin organisaatiot ymmärtävät, että hätätilanteita ja onnettomuuksia voi tapahtua koska tahansa, minkä takia niillä on systemaattiset menettelyt riskien ennakointiin sekä reagointiin. Tärkeimpinä menettelyinä ne ovat rakentaneet läpinäkyvät, nopean tiedon kulun kanavat sekä riittävät keinot onnettomuuksien juurisyiden tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Ne ottavat onnettomuuksista opikseen ja varmistavat, etteivät tilanteet toistu.

 

Lataa opas työturvallisuuden johtamisesta

 

3. Positiivisen raportointiprosessin kehittäminen ja toteuttaminen  

 

Työturvallisuusraportointiin liittyvät positiiviset mielikuvat edistävät turvallisuuskulttuuria. Yksi tapa on kehittää arviointijärjestelmä, joka palkitsee vaaratekijöitä tai huolenaiheita raportoivat työntekijät. Positiivista turvallisuuskulttuuria on huomattavasti helpompi rakentaa ja ylläpitää, kun työntekijät kokevat raportointiprosessin myönteisenä asiana. Kun työntekijöiden turvallisuushavaintojen ja läheltä piti ‑tilanteiden raportointi on tehty helpoksi, voidaan ehkäistä vakavia onnettomuuksia.

Vahvan turvallisuuskulttuurin yritykset ovat avoimia muutokselle ja etsivät aina parhaita tapoja turvallisuudenhallinnan tehostamiseksi. Tällaiset organisaatiot tutkivat teknologioita, jotka voivat tarjota sijoitukselle parhaan tuoton ja helpottavat arkea. Teknologiat saattavat liittyä onnettomuuksien ja vaarojen raportointiin, työympäristön ja riskien havainnointiin, tutkintaan ja analysointiin, koulutukseen ja moniin muihin aiheisiin.

 

4. Koulutuksen tarjoaminen

 

Työntekijöiden työturvallisuuskoulutukseen sijoittaminen kertoo yrityksen sitoutumisesta turvallisuuteen. Tehokas turvallisuuskulttuuri vaatii vahvaa työterveys- ja turvallisuusosaamista. Perehdytyksen ja koulutuksen on alettava heti työntekijän ensimmäisistä työpäivistä ja jatkuttava osaamisen päivittämisenä koko työuran ajan. Osaavat työntekijät myös sitoutuvat turvallisuuskulttuuriin helpommin, koska he tuntevat vaarat ja oman roolinsa työturvallisuudessa.

Hyvien teknisten taitojen lisäksi hyvä koulutus vahvistaa johtamistaitoja, aloitteellisuutta ja luovaa ajattelua. Jotta turvallisuuskulttuuria voidaan ylläpitää, johtajilla on oltava koulutukseen sopivat ja turvallisia työskentelytapoja edistäviä ominaisuuksia.

 

 

5. Työntekijöiden osallistaminen

 

Turvallisuuskulttuurin rakentaminen ja ylläpitäminen alkaa ruohonjuuritasolta. Jokainen meistä on työntekijä ja sitoutuminen on helpompaa, kun meidät otetaan mukaan rakentamaan, miltä turvallisuus meillä näyttää. Osallistuminen voi olla turvallisuushavainnoista ilmoittamista ja niistä palautteen saamista, yhteisiä koulutus- ja infotilaisuuksia tai oman työympäristön kehittämistä. Myös kaikkien mukaan ottaminen työsuojelutoimintaan varmistaa, että kaikki mielipiteet ja ongelmat tulevat kuulluksi. Työsuojelutoimikuntien päätökset vaikuttavat voimakkaasti koko organisaation suuntaan turvallisuuskysymyksissä erityisesti, jos sille on annettu mahdollisuus päättää ja investoida turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

 

Lataa opas 8 askeleesta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen

 

Kun organisaatiossasi halutaan kuulla lisää, miten työturvallisuuden hallinta ja kehittäminen voisi olla helpompaa, ota meihin yhteyttä. Autamme organisaatiotasi tekemään työturvallisuudesta helpompaa ja saavuttamaan paremman työturvallisuuden tason. EcoOnline Safety Manager on kokonaisvaltainen ohjelmisto, joka tarjoaa kattavat työkalut työturvallisuuden ja -terveyden hallintaan. Ohjelmisto mukautuu tarpeisiinne ja käyttöönotto on kanssamme mutkatonta. Haluatko kuulla lisää?

 

New call-to-action

Julkaistu
26.02.2020